Актуалното в Перник и региона

Перник

Община Перник с подборна справка за касовото изпълнение на бюджета
Община Перник с подборна справка за касовото изпълнение на бюджета

Във връзка с публикуваната декларация на Демократична България – Перник, в която се задават въпроси относно касовото изпълнение на бюджета, бихме желали да подчертаем, че цялата дейност на Община Перник е прозрачна и публична.

Най-голямата сума изплатена по лихви за просрочени задължения е свързана със запор от страна на „Топлофикация Перник“.  Сумата  е изплатена на ЧСИ във връзка със споразумение № 74/27.05.2016г. - т. дело № 4133/2019г. и изп. дело № 289/2020г. по задължения преди 13.05.2016г.  и е на стойност  400 260,56 лева.

 

Към 30.09.2020 г. в сравнение с 31.12.2019г. Община Перник е погасила задължения на стойност над 11 304 344,87 лв.  Коректни сме към всички доставчици, с които сме започнали да чистим стари задължения и ги погасяваме редовно, според договорките, които сме постигнали. 

 

Според отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2020г. платените разходи за лихви /разходи за лихви по заеми от страната и други разходи за лихви/ възлизат на стойност 694 098 лева, а планът за 2020г. е 164 185 лева. Средствата са разплатени за:

Лихви по запори към ЧСИ – 47 444,55 лева

 

Лихви по изплатен запор Топлофикация Перник Споразумение № 74/27.05.2016г. - т. дело № 4133/2019г. и изп. дело № 289/2020г. по задължения преди 13.05.2016г.  – 400 260,56 лева

 

Лихви Трейс Кордел по Спогодба от 18.09.2019г. – строителство на депо за неопасни отпадъци по фактура от 2016г. – 130 084,14 лева

 

Лихви НАП ревизионен акт за начет № РА-5-13-00730808/05.03.2019г. – 61,98 лева

 

Лихви Български пощи по Спогодба от 27.08.2019г. – предоставени пощенски услуги по фактури от 2013г. – 22 099,76 лева

 

Лихви Асфалтинг по Спогодба по т.д. № 106/2019г. на ОС Перник – изграждане на паркинг зад Съдебната палата по фактура от 2016г. – 19 327,27 лева

 

Лихви Басейнова дирекция – 73,32 лева

 

Лихви ЧЕЗ Електро – ел. енергия – 3 336,95 лева

 

Лихви Стройнорм-Заповед за изпълнение на парично задължение № 2507/21.07.2020г.-проект ЗДГС – строителен надзор на СМР първи допълнителен обект озеленяване Информационен център по фактура от 2016г. – 1 803,20 лева

Лихви ВиК – 1 057,91 лева

 

Лихви ВиК Общинска администрация – 1 057,91 лева

 

Лихви по запори ЧСИ физически лица – 1 253,76 лева

 

Лихви от поделения /ЧЕЗ, Топлофикация, ВиК/– 10 797,60

 

Лихви овърдрафт Интернешънъл Асет Банк по Договор № 50/15.05.2017г. – 25 177 лева

 

Лихви Фонд „Енергийна ефективност“ по Договор № 162/27.02.2014г. - финансиране на инвестиционен проект за „Прилагане на енергоспестяващи мерки в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Перник” – 121 лева

 

Лихви Фонд „ФЛАГ“ по Договор № 831/20.11.2015г. - дългосрочен  кредит за  финансиране на дейностите по проект «Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник» – 31 199 лева

 

 

 

За просрочените задължения, които са факт в следствие на касовия разрив, във връзка с пандемията от COVID-19 и мерките, които предприехме за облекчаване на малкия бизнес и родителите, чиито деца посещават детска градина, Община Перник предприема действия за кандидатстване за нисколихвен кредит по Финансовия инструмент.

 

 

Във връзка с настояването публично да бъдат оповестени данните към кои доставчици са основно просрочените задължения, уведомяваме, че те съдържат данни, които могат да бъдат получени по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

 

 

Прилагаме справки за просрочените задължения към 31.08.2020 г. и общите задължения на Община Перник за периода от 31.12.2014 г. до 31.10.2020 г.

 

ел.енергия, топлоенергия и вода

Външи услуги

Текущ ремонт

Материали

Капиталови разходи

Заеми

Други неверифицирани разходи по проекти "Регионално депо", "Канализация Калкас" и "Китариада"

Общо просрочени задължения

Общинска администрация

363 211,81

1 360 001,03

701 613,87

31 002,93

398 778,99

946 850,00

775 607,97

4 577 066,60

Второстепенни разпоредители общо просрочени задължения - 2 640 883.37 лв.

Общо просрочени задължения на Община Перник към 31.08.2020 год.

  7217949,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

 

към 31.12.2014

към 31.12.2015

към 31.12.2016

към 31.12.2017

към 31.12.2018

 към 12.11.2019

към 31.12.2019

към 30.06.2020

към 30.09.2020

към 31.10.2020

Вид на задължението

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

Сума - лева

1. Кредити от банки в страната

510 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

 1 500 000    

1 500 000

0,00

0,00

0,00

2. Кредити от фонд "Енергийна ефективност"

67 763

139 835

82 653

57 859

33 066

    10 340    

8 265,52

0,00

0,00

0,00

  1. Кредити от Фонд ФЛАГ-Договор № 831/20.11.15г. и Договор № 1177/24.08.20г.

1 560 012

1 955 000

1 812 848

1 584 848

1 356 848

  1 147 848    

1 128 848

1 014 848,14

957 848,14

992 931,14

4. Временни безлихвени заеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - Временни безлихвени заеми от РБ

2 200 000

7 200 000

7 200 000

11 200 000

11 200 000

  8 200 000    

8 200 000

6 093 700,00

5 146 850,00

4 200 000

      - Временни безлихвени заеми от ОПОС /за покриване на неверифицирани разходи на проект "Регионално депо"

 -      

2 731 287

2 731 287

2 731 287

2 731 287

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

    - Неверифицирани разходи по проект "Канализация на гр.Перник"

 -      

393 387    

 393 387    

       393 387    

   393 387    

   393 387    

393 387,00

393 386,77

393 386,77

393 386,77

    - Неверифицирани разходи по проект "Регионално депо" - от оконч.плащане

 -      

 -      

  763 825    

       763 825    

    763 825    

   763 825    

763 825,00

763 825,05

763 825,05

763 825,05

 - Неверифицирани разходи по проект "Обследване на "Енергийна ефективност /основен ремонт/ на ЦДГ № 8 "Изворче" и ОДЗ № 1 "Миньорче""

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

   155 679    

0,00

0,00

0,00

0,00

 - Неверифицирани разходи по проект "Саниране сградата на община Перник"

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    30 728    

0,00

0,00

0,00

0,00

    - Временен безлихвен заем от сметката за чужди средства

1 394 774

1 783 587

1 835 704

1 835 704

2 900 176

  2 899 653    

2 830 670,03

2 827 798,49

2 278 957,54

2 278 957,54

5. Задължения за ДДС, данък върху приходите от стопанска дейност, осигурителни вноски, данък върху доходите на физически лица и лихви

3 048 211

2 115 684

2 626 238

4 096 378

1 808 917

   424 709    

747 203,92

178 007,04

228 447,28

228 447,28

6. Задължения към персонала

26 291

37 546

19 024

16 446

29 961

     32 144    

118 347,89

55 077,22

161 575,96

161 575,96

7. Задължения към доставчици

14 252 932

13 177 393

15 159 096

11 695 927

10 125 277

  7 152 549    

7 833 378,48

7 240 241,97

5 004 648,11

5 004 648,11

8. Споразумение ЧЕЗ Разпределение /изпилнителни листа/

 -      

 -      

 -      

35 928

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.Отчисления съгл. чл. 60 и чл. 64 от ЗУО - Общинско депо

4 236 978

5 939 043

5 977 884

5 977 884

4 166 621

  3 966 621    

3 946 621

3 866 621,00

3 866 621,00

3 866 621,00

9.Отчисления съгл. чл. 60 и чл. 64 от ЗУО - Регионално депо

 -      

 -      

928 464

2 079 459

3 198 853

  4 348 977    

4 348 977

4 348 977,00

3 898 977,00

3 748 977,00

10. Други задължения

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    166 355    

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Поети ангажименти към 12.11.2019г. за обект "Рехабилитация на ул. "Граово"

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    922 417    

922 417,00

363 860,31 лв. - има издадени фактури и задължението е включено в т.7 - Задължения към доставчици

63 860,31 лв. - има издадени фактури и задължението е включено в т.7 - Задължения към доставчици

63 860,31 лв. - има издадени фактури и задължението е включено в т.7 - Задължения към доставчици

12. Поети ангажименти към 12.11.2019г. за обект "Инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка на  ул. "Софийско шосе" гр. Перник

 -      

 -      

 -      

 -      

 -      

    671 640    

671 640,00

469 866,12

469 866,12

469 866,12

Търговски дело № 68/2017 год на Пернишки Окръжен съд - искова молба подадена от Лиел Констракшън ЕООД, дължимо възнаграждение и лихва за извършени дейности

 

 

 

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

759 601,29

ОБЩО

27 296 961

36 972 762

41 030 410

44 728 533

40 967 819

  33 546 473    

34 173 182,13

28 011 950,09

23 930 604,26

22 868 837,26

 

25 ноем. 2020, 12:21

Неизправен комин подпали къща в Рударци
Неизправен комин подпали къща в Рударци

Къща е горяла в пернишкото с. Рударци. Пожарът е възникнал вчера, около 14, 00 ч.

Два екипа на РСПБЗН – Перник локализирали пламъците. Унищожени са 12 кв. м. покривна конструкция от метал и дърво и около 4 кв. м. гипсокартон. Сградата като цяло е спасена. Няма пострадали хора. Причината е строителна неизправност.

От пожарната апелират към гражданите, да проверят комините на сградите си, особено на по-старите, които са гредоред. Една от най-честите причини за пожари през отоплителния сезон е необезопасен комин.

25 ноем. 2020, 12:21

Определиха пернишкият язовир от първа степен на потенциална опасност
Определиха пернишкият язовир от първа степен на потенциална опасност

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор определи 540 язовира от първа степен на потенциална опасност, при завършена класификация до момента в 13 области.

Процесът на класификация на язовирите в България е изцяло приключен в 13 области, съобщиха от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това са София-град, Софийска, Перник, Враца, Монтана, Ловеч, Разград, Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра, Добрич и Шумен. Класификацията към момента обхваща 1665 язовира, като 540 от тях попадат в първа висока степен на потенциална опасност.

От класифицираните до момента 1665 язовири, в първа висока степен на потенциална опасност са 540 броя, във втора значителна степен на потенциална опасност са поставени 167 броя, а в трета ниска степен на потенциална опасност - 425 броя.

За още 243 язовири са извършени проверки на място от комисиите и предстои документална проверка за приключване на процеса по класификация за тях.

В 15 области процесът по класификация все още не е завършил. Независимо от усложнената епидемиологична обстановка на територията на цялата страна, която затруднява дейността на комисиите, работата по класификацията не е спирала. Извършват се както предвидените визуални проверки на терен, така и последващите ги съвместни заседания на комисиите.
Служителите на ДАМТН продължават да извършват проверки, във връзка с промяна на собствеността на язовири, дарени безвъзмездно от общините на държавата, за които са предоставени права за управление на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" (ДПУСЯ).

25 ноем. 2020, 12:21

Без рейсове в Перник за 2 часа утре
Без рейсове в Перник за 2 часа утре

Рейсовете на градския транспорт няма да се движат утре за период от 2 часа. Без транспорт гражданите ще останат във времевия интервал от 9 до 11 ч.

Транспортните фирми ще спрат превоза на пътници в знак на недоволство от подкрепеното от депутатите президентско вето върху промените, с които бяха инкриминирани и т.нар. „споделени пътувания“.

Превозвачите са недоволни от ветото на президента Румен Радев, с което бяха спрени законови промени, които инкриминираха нерегламентирания превоз на пътници.

Промените в Наказателният кодекс предвиждаха затвор до десет години и глоба в размер на 15 хиляди лева за извършване на обществен превоз на хора без разрешение, регистрация или лиценз и отнемане на превозното средство.

Президентът обаче наложи вето на поправките, с което депутатите се съобразиха, а това предизвика гнева на превозваческия бранш, който настоява първоначално обявените законови промени да бъдат върнати.

Целта на поправките в НК са насочени единствено към нерегламентирания превоз на пътници и не касаят така нареченото споделено пътуване, обяви Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи.

25 ноем. 2020, 12:21

Перничанин в неадекватно състояние привлече погледите на полицията
Перничанин в неадекватно състояние привлече погледите на полицията

Криминално проявен перничанин е задържан за притежаване на наркотични вещества.

Вчера около 10, 15 ч. служители от Второ РУ проверили 30-годишен от областния град. Мъжът бил във видимо неадекватно състояние. Обискиран е и у него са намерени и иззети пликче със суха зелена листна маса и  опаковка с бяло прахообразно вещество. Полевият наркотест показал, че това са марихуана и метамфетамин с общо тегло около 12 грама.

Задържан е за 24 часа по Закона за МВР и е образувано досъдебно производство по чл. 354 „а“, ал. 3 от Наказателния кодекс.

25 ноем. 2020, 12:21

Рецидивист се качи на кола с чужди номера, намериха дрога във возилото
Рецидивист се качи на кола с чужди номера, намериха дрога във возилото

Мъж с 5 обвинения застава пред Темида.

В края на 2018 г., в гр. Перник е направен опит за проверка на лек автомобил „Нисан Алмера“. Водачът не се подчинил и продължил посоката си на движение. По-късно бил спрян и проверка показала, че автомобилът е с регистрационни номера от „Опел Вектра“, а шофьорът, 34-годишен перничанин  управлява в срока на  изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство.

В автомобила били намерени и иззети амфетамин и метамфетамин, а тестът му за наркотични вещества се оказал положителен. Привлечен е като обвиняем по чл. 270, ал. 1, 343 „б“, ал. 3, 343 „в“, ал. 3, 345, ал. 1 и 354 „а“, ал. 3 от Наказателния кодекс. Наложена му е мярка за неотклонение „парична гаранция“.

24 ноем. 2020, 16:34

Съдят мъж, кътал нерегистрирани артефакти
Съдят мъж, кътал нерегистрирани артефакти

Столичанин се изправя пред правосъдието за притежаване на нерегистрирани археологически вещи.

През 2016 г. в Перник е проведена специализирана полицейска операция при която са открити множество археологически предмети, които не били идентифицирани и регистрирани по надлежния ред. Ценностите са открити в къща на ул. „Люлин“ в областния град. След проведени множество действия по разследването е привлечен като обвиняем 56-годишен столичанин.

Законът предвижда до 6 години лишаване от свобода и глоба от 3 до 15 хиляди лева.

24 ноем. 2020, 16:27

Отровени води край Перник?
Отровени води край Перник?

Река Струма край Перник потече в бял цвят. Това не е първият подобен случай. Преди време водоемът беше оцветен в кафяво и червено. От екоинспекцията съобщиха, че е започната проверка.

„В неделя видяхме, че се излива бяла течност във водата. Миризма нямаше. Животните се бяха скрили. Затова подадохме сигнал. Това не е нормално”, разказа жител на града. „Дъждовният колектор е изграден преди повече от 60 години. Тогава не се е водел подземен кадастър. Колекторът отводнява кв. „Драгановец”, където има минни галерии. Там няма промишлени предприятия. Или е изсипана течност в канализационна шахта, или става въпрос за незаконно заустване”, заяви Адриан Скримов, PR на Община Перник.

24 ноем. 2020, 09:58

Купуват нови машини на „Флор“ в Перник
Купуват нови машини на „Флор“ в Перник

Нови машини ще получат служителите на общинската фирма „Флор“ в Перник. Общината е обявила обществена поръчка, чиято стойност е 410 000 лв. без ДДС.

Обособените позиции са 5, като 4 са за нови машини и една за употребявана. Общината иска да купи нови трактор и прикачна техника към него, в т.ч.  шредер/мулчер, тример за контурна резитба и гребло за снегопочистване, автовишка с височина на повдигане на работна платформа от 14м. до 16 м., мини-челен товарач и ръчноводима вакуумна почистваща машина.  Единствената машина, която може да бъде употребявна е водоноска с допълнително оборудване.

Офертите ще се подават до 11 декември.

24 ноем. 2020, 00:31

Горяха въглища в склад в Перник
Горяха въглища в склад в Перник

Самозапалили се въглища са горели в Перник. Сигнал за пожара е подаден на 21 ноември около 10, 40 ч.

Твърдото гориво е собственост на перничанин и се е намирало в склад на територията на бивша фирма. Щетите са минимални – изгорели около 100 кг. въглища.

Един екип на РСПБЗН – Перник е участвал в гасенето. Няма пострадали хора.

23 ноем. 2020, 13:22

Студентка от Перник напълни апартамента си с дрога
Студентка от Перник напълни апартамента си с дрога

Районна прокуратура – Перник е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Ч. за незаконно държане на високорискови наркотични вещества . Двадесет и пет годишната студентка живеела под наем в жилище в кв. „Твърди ливади“ Перник.

На 22.02.2019 г., след постъпил сигнал в сектор „Криминална полиция“ при Районното управление на МВР в Перник, била извършена проверка на адрес в града. Във всекидневната стая на обитавания от Ч. апартамент полицейските служители открили кафяво смолисто вещество, наподобяващо хашиш. За него наемателката потвърдила, че е наркотично вещество, което тя държи за лична употреба.

Освен това, в хода на претърсването на имота, в куфар била открита кутийка с няколко пликчета. В тях било разпределено голямо количество различни на цвят таблетки – бели, розови, оранжеви, зелени, както и кафеникава бучка. Върху мивката в кухненския кът било намерено пликче с бяло кристалообразно вещество. На печката полицейските органи установили стъклена колба с термометър, покрита с текстилно парче, в която имало гъста виолетова течност. За нея А.Ч. обяснила, че е студент по химия и във връзка с обучението си извършвала опити в домашни условия. В кухненския шкаф над мивката било намерено пликче с червеникаво прахообразно вещество и друго със свито топче.

Младата жена била задържана и отведена в сградата на Районното управление. Въпреки че първоначално отричала относно намерената в апартамента й дървена кутийка, впоследствие студентката признала на полицейските служители, че е нейна и вътре имало хероин, екстази и ривотрил.

От назначените и изготвените физикохимични експертизи е видно, че откритите в обитавания от А.Ч. апартамент вещества са наркотични – хашиш, хероин, метамфетамин, метилендиоксиметамфетамин /MDMA/. Общата им стойност възлиза на 1672,76 лева. За тях Ч. нямала изискваното по закон разрешително, което прави държането им незаконно.

Предстои наказателното производство срещу обвиняемата да продължи в съда.

23 ноем. 2020, 13:12