Актуалното в Перник и региона

Спорт

Станислав Владимиров отговори на СК "Калоян Ладимекс"
Станислав Владимиров отговори на СК "Калоян Ладимекс"

ДО

Г-Н КАЛОЯН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СК „КАЛОЯН ЛАДИМЕКС“

 

КОПИЕ ДО

Г-Н ДИМИТЪР КОЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК

 

           

 

Относно: Писмо от СК „Калоян Ладимекс“ за  условията и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и разпределението на паричните средства, отпускани от Община Перник за развитието на масовия спорт на територията  на общината

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,

 

            Във връзка с постъпило писмо с вх. № 21/СЛУ – 1625/25.02.2021 г., Ви уведомявам за следното:

 Общината, като местен орган на самоуправление има за задача да осигури пълноценното и хармонично функциониране на Националната система за физическо възпитание и спорт, като следва насоките, заложени в Националната стратегия за развитие на спорта 2012 - 2022 г. и изпълнява разпоредбите на законовите актове в областта на спорта.

            Съгласно горецитираната Национална стратегия, конкретните задължения и усилия на общинските власти са насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на гражданите.

            Подпомагането на спорта по места от общинските бюджети се осъществява в три направления, както следва:

 

  1.      Основен ангажимент е стопанисването и рационалното използване на материалната спортна база;
  2.      Подкрепа на спортни клубове, регистрирани и реализиращи дейност на нейната територия за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност.
  3.      Осигуряване на необходимите средства за тези дейности от общинския бюджет и от собствени приходи.

 

По т. 1: По Решение № 336/22.11.2012 г. на Общински съвет – Перник, Община Перник стопанисва и предоставя безвъзмездно на спортните клубове, регистрирани и развиващи дейност на нейната територия съществуващата общинска спортна база. В по-голямата си част същата се предоставя по график на повече от един спортен клуб, а голям брой от клубовете нямат възможност да я ползват поради спецификата на вида спорт, претоварването на графиците за ползване или други обективни фактори и заплащат изцяло наеми на обектите, които ползват за спортна подготовка.

     В този смисъл, общината е изпълнила задълженията си към представлявания от Вас СК „Калоян Ладимекс“ с безвъзмездното предоставяне на самостоятелна зала в рамките на Спортен комплекс „Дружба“, чийто разход за консумативи  за година са около 14 000 лв. и е изцяло за сметка на Община Перник.

     СК „ Калоян Ладимекс“ е единственият клуб в града, на който предоставената зала на концесия е с Договор за 20 години.

 

По т. 2

Спортните клубове са онези главни производствени звена в Националната  система на спорта, чрез които се осъществява по-добра координация за ефективно обслужване на общи по характер дейности.

Спортните клубове са самостоятелни структури по смисъла на българското законодателство, сдружения, които се регистрират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена или частна полза.

Регистрираните в обществена полза сдружения, запазват изцяло своята автономност на управление и реализация на целите си, като имат право да влизат в отношения с различни държавни и общински институции, с които да реализират съвместни проекти и програми и да кандидатстват за финансиране по законово установен ред, без това непременно да е задължение на съответната институция.

В съответствие с изискванията на  чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и при спазване на процедурата за изготвяне на нормативен акт, разписана в Закона за нормативните актове беше изготвена и приета от Общински съвет – Перник цитираната от Вас Наредба № 10/03.06.2020 г. за подпомагане дейността на спортните клубове от Община Перник /Наредбата/.

            Основният ангажимент на Общината, съгласно насоките в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2022 г. е отразен в посочения и от Вас чл. 3 от Наредбата, според който обща цел на финансовото подпомагане е развитието на масовия спорт за деца, младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им статус, физическата и психическата дееспособност, което ще подобри качеството им на живот. В основната цел влиза и подобряването на условията и възможностите за развитие на спорта чрез ефективно взаимодействие със спортните клубове в Община Перник, което от своя страна ще се отрази на  създаването на по-добри условия за практикуване на масов спорт и участие в състезания.

            Посочените от Вас критерии всъщност не са критерии, а методика за изчисляване стойността на една точка, съгласно чл. 29, ал. 1 от Наредбата.

            Изчислението на стойността на 1 точка, респективно стойността на общия размер на средствата за всеки клуб се предхожда от методика за изчисление на общия брой точки, формиращи оценката за дейност на всеки спортен клуб, кандидатстващ за финансово подпомагане от общината. Оценката за дейност е 3–компонентна.

            Компонент К1, представлява 30% от общата оценка и включва приносът на картотекираните спортисти, участвали в Държавните първенства (ДП) на съответната спортна федерация, като за всяка възрастова група има съответен коефициент и той е най-висок за състезателите от представителната възраст мъже и жени – 8.

            Таблицата по Компонент К1 се попълва на база представен списък на картотекираните състезатели, участвали в ДП на съответната федерация,  Приложение 5 към чл. 27, т. 10 от формуляра за кандидатстване.

            Заверените от съответната спортна федерация Списък с картотекирани спортисти, участвали в ДП през предходната година и Протоколите от участие в ДП са документи, с които Спортния клуб доказва, че посочените състезатели в Приложение 5 са действителни и Комисията следва да зачете техния принос в определянето на броя точки по К1 от Методиката.

            Попълването на основното Приложение 5 от Наредбата е задължително за всеки спортен клуб, който кандидатства за финансиране от общината.

            Съгласно горепосоченото, СК „Калоян Ладимекс“ следва да е кандидатствал по първия компонент от оценката със списък в табличен вид по Приложение 5 към чл. 27, т. 10 с картотекираните състезатели, участвали в ДП през 2019 г.

            Вместо това спортния клуб прилага некоректно подадено приложение, в което не е посочено името на нито един състезател, носещ принос за определянето на броя точки по К1.

            Приложената празна таблица е подписана и подпечатана с подпис на председателя и печат на клуба, което е отразено в Протокол № 1/16.07.2020 г. на Комисията по чл. 28, ал. 1 от Наредбата.

            СК „Калоян Ладимекс“ е уведомен за некоректно подаденото базово приложение по К1, като вместо председателя на спортния клуб или официално упълномощен представител, в общинска администрация се е явил главният треньор в клуба Иво Иванов – зам. областен управител на област Перник.

            От ръководството на сдружението не е депозирана корекция  на посочените несъответствия след предоставената за това възможност.        

            В този случай, Комисията по чл. 28, ал. 1 не е имала какво да доказва при предоставено празно, непопълнено Приложение 5, т. е. счита се, че Спортният клуб е кандидатствал с 0 състезатели, за което има подпис и печат на председателя.

            Въпреки установените и изложени факти до тук, Комисия все пак е взела решение в интерес на състезателите по таекуон-до от СК „Калоян Ладимекс“, като е прегледан Протокола от Държавното първенство и приложените копия от заявления за картотека, съдържащи имената на 52-ма състезатели от клуба, а не 65, както е посочено в писмото. Отбелязан е и фактът, че същите са заверени само с подпис на председателя и печат на клуба, а не с подпис и печат на спортната федерация.

            Зачетен е приносът на общо 37 състезатели, отразени като брой в общия протокол за участие в Държавното първенство, тъй като по регламента освен картотека, съответният състезател трябва да е взел и участие в ДП.

            При прегледа на предоставените списъци с класиране по категории, Комисията е установила 34 състезатели от ДЮШ и 3-ма състезатели от група мъже и жени, участвали в Държавното първенство по таекуон-до, неолимпийска версия, състояло се в гр. Благоевград през 2019 г.

            По Компонент К2, който представлява 60% от общата оценка за дейност, Комисията е зачела броя точки за единственото Държавно първенство, проведено от БФ по таекуон-до ITF, в което са участвали състезателите от СК „Калоян Ладимекс“ през 2019 г.

            На спортния клуб са зачетени и класиранията, както в Държавното първенство, така и от Европейско и Световно първенство, които са обект на изчисление по Компонент К3, който е с относителен дял 10% от общата оценка.   Точките по К3 не зависят от броя на завоюваните медали.

            Това прави вашето твърдение, че не се взимат предвид постигнатите резултати през изминалата календарна година от Международния и Държавния спортен календар абсолютно неоснователно.

         Броят на спечелените медали от Държавен и Международен спортен календар на съответната федерация, както и броят на националните състезатели от всеки клуб са критерий на следващ, по-висок етап на подготовка, което е обект на оценка от специализираната администрация на Министерство на младежта и спорта (ММС) по програмите на спортното ведомство за елитен спорт и спорт за високи постижения.

            В Наредбата, разпределяща общинската субсидия за дейност на спортните клубове не се повтарят заложените в Програмите на ММС критерии, тъй като съгласно Европейското и българското законодателство в областта на държавните помощи („Министърът на младежта и спорта и кметовете на общините са администратори на помощ съгласно Закона за държавните помощи, чл. 124, ал. 2.) основното правило да се избегне двойно финансиране е като същото не се осъществява по един и същ критерий, веднъж от държавния и веднъж от общинския бюджет.

            СК „Калоян Ладимекс“ е кандидатствал за финансово подпомагане от ММС по „Програма за развитие на спортните клубове“ като на база оценка от БФ по таекуон-до за участие и постигнати класирания през 2019 г., спортното министерство е отпуснало на клуба първоначално финансови средства за дейност през 2020 г. в размер на 4 249 лв., видно от публикуваната на официалния сайт на ММС справка.

            По критериите на общинската Наредба № 10/03.06.2020 г. на спортния клуб са одобрени средства в размер на 3 899 лв.

            Вторият клуб – СК „Ка Ел кикбокс клуб“, за който се предявява претенция във Вашето писмо, и който е бил под Ваше председателство при кандидатстването му за финансово подпомагане на дейността през 2020 г. не е получил финансиране от Министерство на младежта и спорта за същата година, а по общинската Наредба е одобрен за финансиране със средства в размер на 949 лв,

            СК „ Ка Ел кикбокс клуб“ е кандидатствал по идентичен на таекуон-до клуба начин с непопълнено Приложение 5 към чл. 27, т. 10 от Формуляра за кандидатстване, но подписано от председателя и заверено с печат на клуба.

            Към приложените документи е представена списък с 26 състезатели, от които постиженията на 22-ма са зачетени като принос за финансовото подпомагане на дейността на СК „Калоян Ладимекс“, който е член на БФ по таекуон-до.

            Комисията е счела, че приносът на един състезател може да бъде 100 %, независимо в колко клуба е картотекиран и в Държавните първенства на колко спортни федерации е взел участие той. Правилото един състезател да се посочва само в един спорт и само в една възраст е спазено от 28 от 32-та кандидатстващи клуба за финансиране през 2020 г.

            Комисията е установила дублиране на състезатели в посочените от вас два клуба, както и в два други такива.

            На 4-те спортни клуба е дадена възможност за корекция и посочване на състезателите, чийто принос следва да се зачете по К1 без дублиране.

            Представляваните от Вас СК „Калоян Ладимекс“ и СК „Ка Ел кикбокс клуб“ не са депозирали необходимата корекция  след предоставената възможност и с оглед спазване на равнопоставеността спрямо останалите 30 клуба, спазили правилото, Комисията е зачела служебно точки по К1 за СК „Ка Ел кикбокс клуб“ само на 4 състезатели. Зачетени са две прояви по К2, съгласно утвърдения ДСК на федерацията, както и точки за постигнато класиране по К3 от методиката. 

            По повод посочените от Вас три спортни клуба, за които предполагате приближеност до „експерт, служител на общината“(в Комисията има 5 члена, експерти – служители на общината, освен предедателя на ПК „ Децата, младежта, спорта и туризма“ към Об съвет – Пернк):

            СК „Кракра“ - джудо е с първоначално утвърдено финансиране по „Програма за развитие на спортните клубове“ от Министерство на младежта и спорта със средства в размер на 5 807 лв., в т.ч. класиране, брой медали и национален принос, видно от справката на официалния сайт на ММС.

            По Наредба № 10/03.06.2020 г., спортният клуб е кандидатствал с 53 състезатели в ДЮШ и 10 състезатели в група мъже и жени, взели участие в  12 (дванадесет) Държавни първенства от ДСК на БФ по джудо (8 ДП за ДЮШ и 4 ДП за мъже и жени). Клубът е представил заверена картотека от БФ по джудо на 65 състезатели.

            Комисията е нанесла корекции по К1 и К2 от общата оценка и е зачела по-малък брой точки по двата показатели, съответсващи на информацията от протоколите за участие в ДП и броя на проявите от ДСК на федерацията.

            Спортният клуб не е посочил и не получава точки за класиране по компонент К3 от общата оценка.

            Изчислените точки за структура и брой прояви са с финансов еквивалент  общо 10 367 лв (7 327 лв. за ДЮШ и 3 040 лв. за група мъже и жени)

            СК „Кракра“ е предоставил всички изискуеми документи от БФ по джудо в оригинал, като втори екземпляр с подпис и печат на спортната федерация.

            СК по джудо „Перун“ е с първоначално утвърдено финансиране по „Програма за развитие на спортните клубове“ от Министерство на младежта и спорта със средства в размер на 5 051 лв., в т.ч. класиране, брой медали и национален принос, видно от справката на официалния сайт на ММС.

            По Наредба № 10/03.06.2020 г., спортният клуб е кандидатствал с 32 състезатели в ДЮШ и 8 състезатели в група мъже и жени, взели участие в 12 (дванадесет) Държавни първенства от ДСК на БФ по джудо (8 ДП за ДЮШ и 4 ДП за мъже и жени).

            Комисията е нанесла корекции по К2 от общата оценка на броя прояви, като е зачела по-малък брой точки по показателя, съответстващи на информацията от утвърдения ДСК на федерацията.

            Спортният клуб не е посочил и не получава точки за класиране по компонент К3 от общата оценка.

            Изчислените точки за структура и брой прояви са с финансов еквивалент от  общо 7 761 лв (5 126 лв. за ДЮШ и 2 635 лв. за група мъже и жени)

            СК по джудо„Перун“ е предоставил всички изискуеми документи от БФ по джудо, заверени с подпис и печат на спортната федерация.

            СБК „Перник Ладимекс“ - бокс е с утвърдено финансиране за 2020 г. по „Програма за развитие на спортния клуб“ на ММС със средства в размер на 7 182 лв. в т. ч. класиране, брой медали и национален принос, видно от справката на официалния сайт на ММС.

            По Наредба № 10/03.06.2020 г., спортният клуб е кандидатствал с 8 състезатели в ДЮШ и 1 състезател в група мъже и жени, взели участие в 8 (осем) Държавни първенства от ДСК на БФ по бокс (6 ДП за ДЮШ и 2 ДП за мъже и жени).

            Комисията е нанесла корекции по К2 от общата оценка на броя прояви, като от посочените във формуляра 12 са зачетени 8, съгласно утвърдения Държавен спортен календар на федерацията.

            На спортния клуб не са присъдени точки за класиране по компонент К3 от общата оценка, тъй като постигнатото класиране (сребърен медал от ДП за девойки) не попада в обхвата на оценката по К3. Изчислените точки за структура и брой прояви са с финансов еквивалент от  общо  3 807 лв (3 098 лв. за ДЮШ и 709 лв. за група мъже и жени).

            В изпълнение на разпоредбите на чл. 30 от Наредба № 10/03.06.2020 г. за финансово подпомагане дейността на спортни клубове от Община Перник, Комисията по чл. 28, ал. 1 представя за утвърждаване на Кмета  Протокол за работата си и списък с разпределените суми по спортни клубове. Протоколът се изготвя в два еднообразни екземпляра, като след утвърждаването му един екземпляр остава за общината, а вторият екземпляр се предоставя на Председателя на Общински съвет – Перник за сведение.

            Окончателно определените средства за всеки клуб се предоставят посредством договори за дейност между общината и спортните клубове.

            В подписаните типови договори, в чл. 8 се казва, че: „Общината осигурява средствата по Договора, съобразно изпълнението на общинския бюджет и плана за постъпления от собствени приходи. Ако предоставените средства от общинския бюджет и/или реалните постъпления от собствени приходи са по-малко от утвърдените, съответно планираните, Общината си запазва правото да не изплати в пълен размер средствата по Договора.

            СК „Калоян Ладимекс“ не е единствения спортен клуб, който не е получил утвърдената по Договор сума в пълен размер.  На основание горепосочения чл. 8 от Наредбата субсидията, предоставена на спортните клубове за дейност през 2020 г. е изплатена на 70% от  договорираните с всеки отделен спортен клуб сума.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

с оглед на гореизложеното и в заключение бих добавил, че оценката на методиката, заложена в Наредба № 10/03.06.2020 г. още в първата година от прилагането й е получила одобрение от 87,5 % от кандидатствалите спортни клубове за общинска субсидия през 2020 г.

            Наличието на ясно разписани правила са предпоставка за увеличаване броя на спортните клубове, кандидатстващи по разписания регламент за финансово подпомагане на спортната им дейност. Доказателство за това е, че от 32 през 2020 г. за новата спортно-състезателна 2021 г, клубовете, които кандидатстват за финансиране от общината по Наредбата са 41.

            Работата на Комисията за подбор на спортните клубове, допустими за финансиране по 3-компонентния регламент се предоставя на Общински съвет- Перник, който чрез постоянните си комисии във всеки един момент е в правото си да упражни контрол по изпълнението на утвърдената от него Наредба.

            Предложението Ви за включване на представители на спортните клубове като членове на Комисията, определяща точковия актив за всеки клуб и финансовия му еквивалент е нецелесъобразно и незаконосъобразно, тъй като спортните клубове са пряко заинтересована страна при получаването на общински средства, представляващи публичен ресурс.

            Община Перник е добронамерена и винаги с уважение подхожда към усилията, труда и постиженията на спортистите, които прославят пернишкия и българския спорт.

            Неделима част от феномена „Спорт“, обаче е феърплея и в контекста на настоящото изложение ясно разписаните правила са общовалидни и задължителни за всички.

            Некоректността при изготвянето на документи от различен характер, като начин на комуникация между спортните клубове и общината затруднява доброто сътрудничество между двете страни и изглежда като акт на неуважение към общинската институция.

            Не на последно място стои и фактът, че в такива случаи негативите и пропуснатите ползи  остават за сметка на трети лица, в случая това биха били състезателите от Вашия клуб, с чиито резултати кандидатствате за финансови средства.

            Добре работещ регламент е този, който успява по заслуги и общовалидни критерии за всички спортове (като напр. Държавните първенства) да разпредели субсидията без намесването на субективен фактор и без възможност за облагодетелстване на който и да било спортен клуб.

            Регламентът на Наредба № 10/03.06.2020 г., в момента изпълнява тази функция при доста висок процент на одобрение на заинтересованите страни, независимо от  разнообразието, спецификата и вътрешните правила, по които отделните спортни федерации  администрират и развиват дейността си на територията на Република България.

           

Приложение: Съгласно текста

 

 

С уважение,

 

 

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

Кмет на Община Перник

 

01 март 2021, 16:49

СК "Калоян Ладимекс" с писмо до кмета Владимиров: Финансовото подпомагане на клубовете е неефективно
СК "Калоян Ладимекс" с писмо до кмета Владимиров: Финансовото подпомагане на клубовете е неефективно

Г-Н СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

 

Г-Н ДИМИТЪР КОЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕРНИК

 

Относно : Условията и редът за финансово подпомагане на спортни клубове и разпределението на паричните средства, отпускани от Община Перник за развитието на масовия спорт на територията  на общината

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ВЛАДИМИРОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ,

С Наредба № 10 за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от община Перник, приета с Решение № 177 на Общински съвет  Перник, по т.33,  Протокол № 11/03.06.2020 г. се определят условията и редът за финансово подпомагане на спортни клубове и разпределението на паричните средства, отпускани от Община Перник за развитието на масовия спорт на територията й. Финансовото подпомагане по тази наредба се състои в частично възстановяване на разходи за развитие на дейности, пряко свързани с масов спорт за всички.

 

Когато са изпълнени всички условия и критерии за финансово подпомагане по реда на тази наредба, комисия изготвя протокол със становище и определя индивидуалния размер на средствата за финансово подпомагане на  спортните клубове, подлежащ на последващо договаряне за съответната година. При определянето размера на средствата, комисията се съобразява с критерии за разпределение, а именно: 

1. стойността на 1 точка се определя, като общият размер на утвърдените средствата за финансово подпомагане за спорта се раздели на общия брой получени точки на всички получатели-спортни клубове;

2. средствата за  всеки получател-спортен клуб се изчисляват като произведение от получените точки по стойността на 1 точка.

 

Всъщност след разпределението на финансовите средства се оказва, че спортните клубове с по-малко постижения и по-малко картотекирани състезатели получават по-високо финансиране. Освен това и не се взимат предвид постигнатите резултати през изминалата календарна година от Международния и Държавния спортен календар, което от своя страна трябва да бъде в основата на механизма за оценка.

 

Например за 2019 г. :

-        СК „Калоян Ладимекс” се класира на Второ място от общо 27 отбора на държавни първенства, с 13 състезатели в Националния отбор, с вицеевропейски и световни шампиони. За 2019 г. са картотекирани 65 състезатели;

-        СК „КЛ Кик бокс клуб - Перник” е на пето място от 68 клубни отбора и 25 картотекирани състезатели.

За цитираната година:

-         СК „Калоян Ладимекс” е одобрен за финансиране от 3800 лв., от които е получил сумата от 2 700 лв., а остатъкът от сумата е отказан от страна на Община Перник с мотив, че средствата са изчерпани.

-        СК „КЛ Кик бокс клуб - Перник” е получил субсидия в размер на 900 лв.

 

 

В същото време:

-        СК „Кракра Перник” по джудо е на 46-то място от 48 отбора с един златен медал. За 2019 г. този спортен клуб е одобрен за 10 367 лв.

-        СК „Перун Перник” по джудо за 2019 е класиран на 25-то място в държавния личен шампионат от 48 отбора, а е одобрен за получаване на 7 761 лв.

-        Спортен боксов клуб „Перник Ладимекс” е класиран на 15-то при Девойки в гр. Русе, при юноши е класиран на 27-мо  място от 28 отбора като при всички първенства участват само 8 състезатели. Няма данни отборът да участва в Спортния календар в категория Мъже/Жени, а за тях също получават субсидии. Клубът е одобрен за субсидията от 3 098 лв.

Информацията за цитираните примери е взета от интернет страниците на съответните федерации и не цели да дискредитира посочените спортни клубове, а да докаже недобрата методика на оценка.

Горепосоченото е само част от примерите, които могат да бъдат дадени с цел доказване на това, колко неефективно и неефикасно се разпределят средствата, съгласно Наредба № 10 за финансово подпомагане дейността на спортните клубове от община Перник.

Съгласно чл.3 от Наредбата обща цел на финансовото подпомагане е развитие на масовия спорт за деца, младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им статус, физическата и психическата дееспособност и подобряване качеството на живот; подобряването на условията и възможностите за развитие на спорта чрез ефективно взаимодействие със спортните клубове в Община Перник за създаване на по-добри условия за практикуване на масов спорт и участие в състезания.

В тази връзка е необходимо да бъде преразгледана методиката за разпределение на средствата, да бъдат изградени нови правила за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове, които да бъдат съобразени с постигнатите резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година. Освен това важно е и в Комисията за разпределяне на средствата да участват и представители на различни спортни клубове от община Перник. Не би следвало разпределението на средствата да се определя от един експерт, служител на Община Перник. Това от своя страна е предпоставка за злоупотреба със средствата, предопределени за всички клубове, тъй като от дадените по-горе примери е видно, че е възможно тези средства да бъдат предоставяни в полза само на приближени на този експерт спортни клубове.

Предвид гореизложеното, моля да бъде организирана открита съвместна среща с Вас, представителите на отделните спортни клубове в община Перник и ресорните служители от Община Перник за разговор относно изработването на един справедлив механизъм за разпределяне на средствата, на които спортните клубове разчитат.

 

С уважение:

Калоян Иванов

Председател на СК „Калоян Ладимекс”

01 март 2021, 16:49

Най-известният пернишки борец навърши 78 г
Най-известният пернишки борец навърши 78 г

Най-известният пернишки борец Боян Радев навършва днес 78 г.  Той е олимпийски шампион от Токио'1964 и Мексико'1968, световен шампион от Толедо през 1966 г., световен вицешампион през 1962 и 1967 г., европейски вицешампион през 1968 г. и спортист на годината в България за 1964, 1967 и 1968 г. Обявен е за заслужил майстор на спорта. През 2009 г. получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – „Златна огърлица“.Боян Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба (ФИЛА) в Оклахома (САЩ).

Кметът на Перник Станислав Владимиров поздрави Радев за рожедния му ден: 

"Уважаеми господин Радев!
Вие винаги сте били и си оставате неизменна част от плеядата „железни мъже“, които прославиха България и българския спорт по всички краища на Земята. В деня на Вашия празник съм горд да Ви засвидетелствам както моята лична признателност, така и безграничното уважение, с което се ползвате в родния си Перник. Не само с двете си олимпийски титли, с цялата си спортна кариера Вие сте вдъхновяващ пример за родолюбие, всеотдайност, дисциплина и трудолюбие, които издигат човека до световни висоти. Пословичната амбиция да бъдете винаги пръв намери израз и в меценатската ви дейност в областта на културата и изкуството в ново време. Десетилетия наред Вашето име се изговаря с респект и преклонение.
Пожелавам Ви още дълги години да бъдете емблемата на успехите в българския спорт! Нека уважението и гордостта на перничани Ви дават енергия за нови полезни дела! Бъдете здрав!"

01 март 2021, 16:49

Една от легендарните спортистки на Перник празнува рожден ден
Една от легендарните спортистки на Перник празнува рожден ден

Една от легендарните спортистки на Перник празнува днес рожден ден. Евладия Славчева навършва 59 години.  Специален поздрав тя получи от кмета на Перник Станислав Владимиров.

„Уважаема госпожо Славчева!

Имам удоволствието да Ви изкажа огромното си уважение в този щастлив ден за Вас – Вашия рожден ден. Няма как да не върна лентата на спомените, за да се почувствам още по-горд перничанин с неоценимите заслуги, които имате за славата на баскетбола не само в нашия град, но и в България. Вашето име бе легенда в „златните години“ на „Миньор“. Оставихте дълбока диря и в европейските клубни турнири. Прославихте родния Перник както с жълто-черната фланелка на любимия си клуб, така и с националния трикольор на гърдите. Ако на младите спортисти днес трябва да им се посочи пример за подражание – това безспорно сте Вие.

В деня на Вашия личен празник  пожелавам звездата на спортната Ви слава да продължи още дълги години да огрява небосклона на пернишкия спорт. Бъдете здрава, все така целеустремена и горда с обичта на перничани!

Честит празник!

Станислав Владимиров

кмет на Община Перник“.

01 март 2021, 16:49

Модернизиране на залата по Таекуон-до и Кикбокс в Спортен комплекс „Дружба”
Модернизиране на залата по Таекуон-до и Кикбокс в Спортен комплекс „Дружба”

Започна преоборудване на залата по Таекуон-до и Кикбокс в Спортен комплекс „Дружба” с най-модерните уреди за функционална, кондиционна и техничекса подготовка , сменени са старите боксови  чували с нови  висококачествени на известната марка „Top Ten”.  Закупени са айпади и видеокамери за високотехнологично изследване на тренировъчния процес.

През следващите месеци предстои и смяна на 300 кв.м. настилка, която ще бъде по – качествена.  Ще бъдат модернизирани помещенията на съблекалните чрез цялостно подновяване на оборудването им.

Когато имаш състезатели на европейско и световно ниво, когато имаш едни от най-добрите отбори по Таекуон-до и Кикбокс в България, когато треньорите са професионалисти, си заслужава да работиш за създаването на най-модерната зала в Перник за бойни изкуства, кондиционна и функционална тренировка.

01 март 2021, 16:49

1 милион лева за възстановяване на спортен комплекс в Дивотино
1 милион лева за възстановяване на спортен комплекс в Дивотино

Почти 1 милион лева ще вложи община Перник във възстановяване на спортния комплекс "Димитър Аврамов" в село Дивотино, съобщи секретарят на общината Мартин Жлябинков. Средствата са заложени в капиталовите разходи на тазгодишния общински бюджет. "Инвестицията е голяма за мащабите на нашата община", смята кметът Станислав Владимиров.

Сега тук тренира ръгби клуб "Валяците" - 32-кратен шампион на България по ръгби 15. Стадионът, който беше в плачевно състояние, е напълно обновен,поставена е естествена тревна настилка. Изградена е и специална поливна система за тревата. Игрището е с олимпийски размери.

Съществуващата четириетажна сграда, която е част от комплекса, бе силно увредена при земетресението на 22 май 2012г. За укрепването й отпусна средства Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Със средства на общината ще продължи вътрешното й дострояване с обособяване на съблекални, санитарни възли и спални помещения. На първия етаж ще бъдат разположени съблекални, на следващите три ще има спални помещения, посочи Жлябинков. Общината възнамерява да възстанови и намиращо се в близост тревно игрище, на което да тренират и децата от ДЮШ на футболния Миньор.

За да може да се използва базата, преди въвеждането на извънредно положение община Перник осигури модерни фургони, които да служат за съблекални. Направени са и козметични подобрения на външния интериор, като скамейки, ограда и осветителни тела са боядисани в жълто-черно.

С решение на Общинския съвет в Перник през 2018г. базата в с. Дивотино бе предоставени на ръгби клуб "Валяците"./Източник: БТА

16 февр. 2021, 14:49

Как се отразява на спортните мачове липсата на публика?
Как се отразява на спортните мачове липсата на публика?

Пандемията от Covid-19 остави стадионите и залите безлюдни. Спорт има, но отборите и играчите, не получават подкрепа от техните фенове, а това неминуемо се отразява с отрицателен знак върху представянето им. Към актуалния момент мачовете са по-различни, защото немалко футболни тимове, не играят толкова духовито без своя 12-ти играч, а именно публиката. Какво последва от всичко това, можете да прочетете по-долу в статията ни.

Защо липсата на публика е минус за спорта?

Подкрепата към спортните отбори по време на пандемия е нулева. Феновете са си вкъщи и залагат на любимците при различните онлайн букмейкъри, а футболистите, баскетболистите и представителите на другите спортове, разчитат единствено на собствените си сили, без да могат да разчитат на песните и съпорта идващи от трибуните.

Липсата на публика, се отразява не само психически, но и финансово на спортните тимове. Сега няма кой да пълни касите на клубовете, а това може да бъде фатално за някои. Много хора се отказват да закупуват абонаментни карти, тъй като нямат никаква представа, кога ще могат да гледат спорт на живо. Общо взето спортът е нокдаун откъм свежите пари на привържениците.

Някои футболни клубове в България се финансират чрез продажба на виртуални билети и абонаментни карти, но това не е възможно при всеки отбор. Единствената утеха идва от спонсорството на различни компании, букмейкъри и инвеститори, които се грижат за това, спортът да не претърпи тотален колапс, заради липсващите запалянковци по трибуните.

Феновете също са засегнати

Феновете на спорта пък жадуват да видят любимите си играчи и отбори на живо. На този етап те се утешават с гледане на мачовете по телевизията и интернет, но това далеч не е достатъчно. Привържениците се забавляват залагайки на футбол и други спортни събития в сайтовете на български и чужди онлайн букмейкъри, но и това не може да се сравни с тръпката да отидат на стадиона или да посетят спортната зала. Кога ще могат да почувстват тези емоция, все още не можем да бъдем категорични, понеже вирусът все още продължава да взима жертви.

Всички стискат палци животът да се върна е нормалното си русло, за да могат да работят, да ходят на почивка и най-сетне да отидат на стадиона заедно с децата си, и да подкрепят отбора, който обичат. Никой обаче не се ангажира с прогнози, кога ще може да се случи това нещо.

Какво да очакваме в бъдеще време?

Ако най-страшното отмине, спортът ще отбележи възход, защото отборите вече ще могат да се насладят на подкрепата на публиката. Тук е важно да подчертаем, че не можем да виним никой, защото вирусът е много агресивен, а и на моменти безпощаден. Спазването на мерките е задължително, ако искаме да съхраним здравето и живота си, а това неминуемо изисква рестрикции, каквато е оставянето на спортните съоръжения без фенове.

Колкото по-бързо намалят случаите на заразени с Ковид-19, толкова по-скоро можем да очакваме премахването на забраната за посещение на спортни обекти. Естествено, ще следим всичко това и се надяваме час по-скоро да можем да отидем на мач и да станем част от уникалната атмосфера, която съпътства спортните събития.

15 февр. 2021, 10:40

64 диви прасета отстреляха в Пернишко през ловния сезон, три дружинки отличници
64 диви прасета отстреляха в Пернишко през ловния сезон, три дружинки отличници

64 диви свине записа в актива си през изтеклия ловен сезон ЛРС – Перник. Първенец е дружинката в с. Големо Бучино с 28 свине, следвана от Батановци и Дивотино. Осем дружинки ловуват в Пернишко, средно се падат по шест свине на дружинка, съобщи специалистът по лова Христо Симеонов.

Отстрелът е почти двойно по-голям спрямо предходния сезон, когато са отчетени 33 прасета. По-високият резултат се дължи на грижите на ловците и наличието на повече жълъд в гората.

Ловците от ЛРС – Перник са отстреляли и шест сърни, половината от които са улучени от членовете на дружинката в гр. Батановци. Ловците от най-голямата дружинка – в с. Студена, и дружинка „Голо бърдо” са отказали да ловуват на сърна. В ЛРС – Антоново отново са с преизпълнен план за дивите свине.

Намаляло е отстрелването на зайци – от 40 на 31 броя през изтеклия ловен сезон. Ловците умишлено не ги отстрелват с цел възстановяване на популацията, поясни Христо Симеонов.

Не са отстреляни вълци от пернишките ловци през последните два сезона. На мушката на ловците през 2020 г. са попаднали 24 чакала и шест лисици. През 2019 г. броят им е бил 70 чакала и 72 лисици. Първенец в отстрела на хищници са дружинките в пернишкия квартал „Църква” и с. Мещица./Източник: Струма.бг

12 февр. 2021, 11:11

Зала "Дружба" ще има скоро отопление
Зала "Дружба" ще има скоро отопление

Спортната зала "Дружба" в Перник скоро ще има отопление, съобщи секретарят на общината Мартин Жлябинков. Поръчано е съоръжението, което ще гарантира топлото в помещенията, където тренират клубовете по художествена гимнастика и волейбол.

Вече е избрана фирма изпълнител от Министерството на младежта и спорта, която да извърши ремонтните дейности. Отоплението е факт след разговори на кмета Станислав Владимиров с министър Красен Кралев. 

„Ще се ремонтират и дейностите по съблекалните на втори етаж на зала „Дружба“. Фирмата има готовност да започне работа до дни“, каза Жлябинков.

10 февр. 2021, 19:03

Стана ясно кой поема "Лудогорец"
Стана ясно кой поема "Лудогорец"

Лудогорец хвърли истинска бомба в края на 2020 година. Разградчани успяха да постигнат споразумение със Станимир Стоилов, който поема отбора след Нова година.

Назначението ще бъде обявено още днес или най-късно в първите дни на 2021-а. Преговорите между двете страни бяха доста дълги, но в крайна сметка те са стигнали до ръкостискане.

Станимир Стоилов ще стане най-скъпоплатеният треньор у нас - при това с разлика от сегашните наставници в елита. Според "Тема Спорт", 53-годишният специалист ще полуава приблизително по 1 млн. евро на година.

Това е била сумата, под която Стоилов не е пожелал да падне. И в крайна сметка собствениците на "орлите" са се съгласили да му я плащат.

Контрактът ще бъде за 2,5 или 3,5 сезона. Именно неговият срок е последното нещо, което трябва да се уточни, преди договорът да бъде подписан, а след това входиран и в деловодството на БФС.

Стоилов е искан от доста време от Лудогорец, но досега отбиваше атаките на разградчани, въпреки примамливите им оферти. Явно обаче дългото стоене в листата на безработните е накарало Мъри най-накрая да поеме шампионите.

По-рано тази година той отново бе канен на "Хювефарма Арена" - след уволнението на Павел Върба. Тогава обаче треньорът отказа. Всъщност преди назначението на чешкият треньор в самия край на 2019 година кандидатурата на Стоилов отново бе актуална, но двете страни и тогава не се разбраха.

За последно Мъри бе селекционер на Казахстан. Той водеше представителния тим на бившата съветска република от март 2018-а до януари 2019-а. Интересното е, че там годишното му възнаграждение бе същото, което сега ще получава в Разград.

Преди да води националите на Казахстан, Стоилов направи име в страната с Астана. С този тим завоюва безпрецедентните 4 поредни шампионски титли и вкара отбора за първи път в историята на местния футбол в групите на Шампионската лига.

Освен това, с Астана специалистът два пъти игра в груповата фаза на Лига Европа и два пъти достигна до 1/16-финалите в тази надпревара./Източник: Днес.бг

30 дек. 2020, 11:05

Кубрат се отметна за дарението
Кубрат се отметна за дарението

Кубрат Пулев съвсем по йезуитски се отметна от обещанието си, че ще дари половината от петте милиона паунда, които прибра за мача с Антъни Джошуа, на медиците на бойната линия с коронавируса.

Пред в. „Монитор” Кобрата се измъкна, че е „само един човек и не мога да спа света”. На журналистическия въпрос „Бе обещал да дариш част от средствата, спечелени от мача, в борбата с коронавируса. Ще го направиш ли и за какво точно?”, боксьорът казва: „Помагал съм, винаги помагам и ще продължа да помагам на хора, които имат нужда някой да им подаде ръка и да им покаже, че не са сами на този свят в болката си и в борбата си за живот. Естествено, проверявам всяка една благотворителна помощ, която правя, защото има много измамници, което е моралното дъно на човешкото същество”, поясни Пулев.

Следва важната част от интервюто: „Не очаквайте от мен гласност по подобни теми. Истината обаче е, че аз съм само един човек и не мога да оправя света, колкото и да ми се иска. Както досега, така и занапред ще продължавам да давам от себе си повече, отколкото дори някои хора заслужават, каквото, когато и както мога в името на това да променя България поне малко към по-добро”, измъкна се по терлици боецът.

Кобрата смята, че не се нуждае от публичност в благотворителността. „Това за мен не е благотворителност, а чист PR. На мен реклама не ми е необходима”, приключи темата Кубрат Пулев..

24 дек. 2020, 10:38