Актуалното в Перник и региона

Нови методи за качествено образование прилагат по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Радомир

07 ноем. 2022, 13:54

Нови методи за качествено образование прилагат по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“
Нови методи за качествено образование прилагат по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“

Седем встъпителни коучинг сесии с родители и две летни училища бяха организирани от месец април до месец юли 2022

 През месец април и месец май се проведоха встъпителни коучинг сесии с родители по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. Бенефициент по проекта е СУ „Св. св. Кирил и Методий“, а партньори са община Радомир и ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и НУ „Архимандрит Зиновий“.

В заниманията с продължителност от 28 часа успяха да се включат повече от 150 родители и настойници. Така в представената програма за извънкласни и извънучилищни форми на обучение бяха сформирани шест клуба по интереси в училищата, които работят по проекта.

В рамките на втората част от първите срещи с родителите в училищата се проведе екипен коучинг, за да се онагледи процесът и да се постигне групово преживяване. Това спомогна за повече откритост на участниците и за придобиване на практически впечатления относно коучинга като подход. Преобладаващата част от родителите дадоха положителна обратна връзка относно процеса, независимо от различията между тях – по отношение на образователно ниво, социално-икономическо положение и култура на комуникация.

Основната цел при сесиите беше повишаване мотивацията на родителите за общуване с техните деца по теми, свързани с училището (ежедневие, предизвикателства, агресия, приятелства), както и към подобряване разбирането на различните подходи във взаимодействието родител-ученик-учител.

За по-доброто интегриране на маргинализизирани групи с другите ученици и създаване на атмосфера на взаимност и насърчаване на съвместните изяви, бяха организирани две летни училища по проекта.

Двете летни училища привлякоха ученици, учители и придружители, в т. ч. деца от други образователни институции и техните семейства и се проведоха от 04 до 08.07.2022 г. и от 18 до 25.07.2022 г.

При организирането на „Лятно училище“ - 1 взеха участие над 160 души, вкл. деца от други образователни институции и техните близки, а на „Лятно училище“ – 2 -над 120 души.

Концепцията на лятното мероприятие предвиждаше да бъде създадена интерактивна приобщаваща среда за децата от различните маргинализирани и немаргинализирани групи, участници в мероприятието, чрез разнообразни екипни активности и игри. В основата на проведените екипни игри бяха заложени методите „Дизайн мислене“, „Емоционална интелигентност“ и „Монтесори“.

Интерактивните занимания, реализирани в ежедневната програма на дейност „Лятно училище“ по проекта посредством образователните дейности допринасят за провокиране на интелектуалното развитие на участниците и за разширяване информираността на децата относно различни аспекти на заобикалящия ги свят.

 

 

Този материал е подготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от бенефициента СУ „Св. Св. Кирил и Методий гр. Радомир“ по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „За нови компетентности“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Споделете

0 коментара за “Нови методи за качествено образование прилагат по проект BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“”

Вашият коментар

Полетата отбелязани със звезда “*” са задължителни за попълване! Вашият Е-mail няма да бъде публикуван.